צוואות ירושות ועזבונות

צוואות ירושות ועזבונות – במקרים בהם אדם לא הותיר אחריו צוואה, יחולו הוראות הירושה עפ"י דין הקבועות בחוק הירושה תשכ"ה-1965. לשם כך יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה. 

צוואה היא מסמך אישי וחד צדדי בו מצווה האדם את רכושו (המוגדר "עיזבון") ליורשים (המכונים "הנהנים" או "הזוכים"), בהתאם לרצונו האחרון.

סוגי הצוואות

  1. צוואה בכתב יד – צוואה שנערכת בכתב יד של המצווה. על צוואה זו לכלול תאריך (בכתב יד המצווה) וחתימת המצווה על גביה.

  2. צוואה בעדים – צוואה בכתב במסגרתה יצוין תאריך עריכתה והיא תיחתם בידי המצווה בפני שני עדים, וזאת לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו.

  3. צוואה בפני רשות – צוואה שנערכה על ידי המצווה בפני שופט, רשם בית משפט, רשם הירושה, נוטריון או בפני בית דין דתי, על ידי הגשת דברי הצוואה בכתב ע"י המצווה עצמו, או באמירת דברי הצוואה בעל פה ע"י המצווה.

  4. צוואה בעל פה (צוואת "שכיב מרע") – אדם שניצב בפני מוות (באופן אובייקטיבי) או שהינו רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים את צוואתו. בסמוך לאחר אמירת דברי צוואתו של המצווה, על העדים להגיש לרשם לענייני ירושה זיכרון דברים הכולל את דברי המצווה. במקרה בו המצווה נותר בחיים, הרי שהחוק קובע כי צוואה בעל פה בטלה לאחר חודש מחלוף הנסיבות שהצדיקו עשיית הצוואה בע"פ.

צוואה הדדית

בני זוג רשאית לערוך צוואה הדדית שהאחת הינה "צוואת ראי" של האחרת. בבסיס צוואה הדדית ניצבת הסתמכות בן הזוג האחד על צוואתו של משנהו. הזוכה לא חייב להיות בן/בת הזוג והוא יכול להיות צד שלישי.

ביטול צוואה הדדית

ככל שהצוואה קובעת מנגנון ספציפי לביטול צוואה הדדית על ידי אחד מבני הזוג, הרי שיש לפעול בהתאם להוראות מנגנון זה.

במקרה בו לא נקבע מנגנון ספציפי לביטול הצוואה, הרי שיחולו הוראות חוק הירושה.

על פי חוק הירושה, במקרה בו אחד המצווים חפץ בביטול הצוואה, וכל עוד המצווה השני עודנו בחיים, הרי שעליו למסור הודעה בכתב למשנהו על ביטול הצוואה ועם מסירת ההודעה בטלות שתי הצוואות ההדדיות.

כאשר אחד המצווים מעוניין לבטל את הצוואה לאחר מות בן זוגו וכל עוד לא חולק העיזבון של בן הזוג, אזי יהיה עליו להסתלק מחלקו בעיזבון בן הזוג שנפטר. במקרה בו המצווה מעוניין לבטל צוואתו לאחר שחולק עיזבון בן זוגו, הרי שעליו להשיב לעיזבון את כל מה שירש לפי הצוואה ההדדית.

שימו לב: הצוואה אינה באה במקום הסכם ממון, אלא שמדובר במסמכים המשלימים זה את זה (במקרים המתאימים שבהם מומלץ לערוך מסמכים אלו). בצוואה קובע האדם (המוריש) מי יירש את רכושו (עזבונו) לאחר לכתו מן העולם.

בעוד שהסכם הממון מגדיר מהו חלקו של כל אחד מבני הזוג מתוך הנכסים שלהם, הרי שצוואה כוללת הוראות אישיות וחד צדדיות מה ייעשה ברכושו של אדם לאחר פטירתו – למי יחולק ובאיזה אופן.

זכרו: אדם אינו יכול להוריש את מה שאין לו. טול דוגמא, אם נערך הסכם ממון בין בני זוג ולפיו נכס מסוים הינו משותף ושייך להם בחלקים שווים, הרי שבני הזוג לא יהיו רשאים לצוות בצוואתם את מלוא הזכויות באותו הנכס ליורשיהם אלא שכל אחד מהם יהיה רשאי להורות מה ייעשה בזכויות שלו/שלה בנכס המשותף ולא בזכויות משנהו בנכס.

הפקדת צוואה

עומדת לרשות המצווה האפשרות להפקיד בידי הרשם לענייני ירושה צוואה שערך בכתב ידו או צוואה בעדים. המדובר ברשות ולא בחובה. המצווה עצמו הינו היחיד שרשאי להפקיד צוואתו.

צו קיום צוואה

לאחר פטירת המצווה, וכדי שצוואתו תיכנס לתוקף, על הזכאים על פי הצוואה להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה.

משרדנו מתמחה בתחום דיני הירושה על כל היבטיו, ובכלל זה: עריכת צוואה; בקשה לצו קיום צוואה ו/או צו ירושה; התנגדות לצוואה; עריכת הסכם בין יורשים; ניהול עיזבון וכיוצ"ב.

טל פריינטה –  עורכת דין ומגשרת לענייני משפחה וירושה

בואו נדבר - השאירו פרטים ונתקשר אליכם בהקדם

המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי.

המידע המופיע באתר כפוף לתיקונים ו/או שינויים אותם יש לבדוק היטב ואין להסתמך עליהם.